ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ

 

 

Özel Özgür Sanat Güzel Sanatlar Kursu (Bundan sonra “Kurs” olarak anılacaktır.) Rize ili içerisindeki kurs merkezlerinde İş Bu Kayıt Sözleşmesinin sonunda adı ve soyadı bulunan kurs merkezinde öğrenim görmek isteyen öğrencinin velisi (Bundan sonra “Veli” olarak anılacaktır); Kurs tarafından veliye sunulan bu sözleşme konusu işlem ve hizmetlere aşağıdaki hükümlerin uygulanacağı konusunda şirket ile veli anlaşmışlardır.

 

TANIMLAR

Madde 1               : Bu sözleşmede adı geçen;

Kurs                      :  Özel Özgür Sanat Güzel Sanatlar Kursu

Kursiyer              : Özel Özgür Sanat Güzel Sanatlar Kursu bünyesinde faaliyet gösteren kurslarda öğrenim görmek isteyen ve sözleşmenin sonunda adı ve soyadı belirtilen kişiyi,

Veli                        : Kursta öğrenim görmek isteyen öğrencinin her türlü yasal durum ve davranışından sorumlu olan ve sözleşmenin sonunda adı ve soyadı belirtilen kişiyi,

Program              : Öğrencinin öğrenim görmek istediği, içeriğinin hangi ders ve konulardan oluşacağı kurs tarafından belirlenecek olan programı,

Mevzuat               : Kurs içerisindeki her türlü faaliyetleri düzenleyen ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer yazıları, ifade eder.

 

GENEL ESASLAR:

Madde 2               : Kurs ile öğrenci ve velisi arasında yapılan bu sözleşmeye ait hizmetler, Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu mevzuat çerçevesinde verilecektir. Kurs içerisindeki her türlü faaliyet bu mevzuata uygun olarak sunulacaktır.

Madde 3               : Öğrencinin kaydolduğu program kurs tarafından belirlenecek tarihler arasında uygulanacaktır. İlgili program başlamadan önce kurs tarafından öğrenciye program başlama tarihi duyurulacaktır.

Madde 4               : Öğrencinin kaydolduğu program içeriği, tamamen kurs tarafından belirlenir. Öğrenci veya velisinin ilgili programın içeriğine müdahale hakkı yoktur.

Madde 5               : Öğrencinin kaydolduğu programın uygulanması ile ilgili zaman çizelgesini, kurs belirler Öğrenci veya velisinin bu zaman çizelgesine itiraz hakkı yoktur. Öğrenci bu zaman çizelgesine uymak zorundadır.

 

KAYIT İLE İLGİLİ ESASLAR:

Madde 6               : Kursa öğrenci kaydı öğrenci velisinin müracaatı ile yapılır. Yapılan görüşmeler sonrasında Kurs ile Veli arasında sözleşme yapılır.

Madde 7               : Öğrenci kayıt sözleşmesi veli tarafından imzalanınca öğrenci kaydı yapılmış olur. Kayıt yapılan öğrencilerden mevzuat gereği aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgeler;

  1. Nüfus cüzdanı sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi

  2. Öğrenci Kayıt Formu

  3. Öğrenci Kayıt Sözleşmesi

 

DEVAMSIZLIK İLE İLGİLİ ESASLAR

Madde 8               : Kursumuzda kayıtlı öğrencilerin ilgili programlara devam etmesi temel esastır. Programda belirtilen sürenin 1/5’inden fazla devamsızlık yapan kursiyerler kanun gereği sınava alınamazlar.

Madde 9               : Telafi dersleri ile ilgili maddeler aşağıdadır;

  1. Her kursiyerin ayda bir kez (sağlık, doğal afet, yakın veya velinin ağır hastalığı, ölüm gibi durumlarda) telafi yapma hakkı bulunmaktadır. Bu hak devamsızlık yaptığı ay için geçerlidir. Devamsızlık yapılmayan aylarda böyle bir hak bulunmaz ve diğer aya aktarılmaz.

  2. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı derse gelemeyecek olan kursiyerin ders gününden en geç bir gün önce kurumumuzu arayarak  bilgi vermesi gerekmektedir. Aksi taktirde ders işlenmiş sayılır.

  3. Telafi dersi ayarlanan kursiyerin belirlenen saatte derse gelmemesi durumunda ders işlenmiş sayılır ve telafi hakkını kaybeder.

  4. Kursiyerin ders saatinde kurumda olması gerekmektedir. İlk 15 dk içerisinde kursiyer derse alınır. 15dk’dan sonra gelen kursiyer derse alınmaz veya ders süresinin 45dk olması sebebi ile bir sonraki kursiyerin ders saatini etkilemeyecek süre kadar dersin işlenmesi kabul edilir.

Madde 10            : Kursa kayıtlı öğrencilerin devamsızlık yapması; velinin ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Veli; öğrencinin kaydı silinmediği sürece, devam etsin veya etmesin kayıtlı olduğu programın ücretini ödemekle yükümlüdür.

 

DİSİPLİN İLE İLGİLİ ESASLAR:

Madde 11            : Kursumuzda disiplin ile ilgili esaslar ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülür.

Madde 12            : Kursumuzda toplumca hoş karşılanmayan her türlü tutum ve davranışlara yer verilmez.

Madde 13            : Kurs içerisinde işlenmiş suça göre disiplin kurulu mevzuat gereğince öğrenciye ceza verir. Gerekirse öğrencinin aldığı cezalar öğrenim gördüğü okula ve/veya kolluk kuvvetlerine haber verilir.

Madde 14            : Kursumuz içerisinde sigara, her türlü alkollü içecek, gayrı ahlaki yayın, siyasi ve bölücü yayın bulundurulamaz.

Madde 15            : Öğrenciler tarafından kurs demirbaşlarına verilen her türlü zarar, veli tarafından ödenir. Verilen zarar miktarını kurs yönetimi belirler.

  

İNDİRİM İLE İLGİLİ ESASLAR

Madde 16            : Kurs uygulanacak programların ücretlerini ve yapılabilecek indirim oranlarını şirket yönetim kurulu belirler.

Madde 17            : Ücret indirimi şirket yönetim kurulunun yetkilendirdiği kişiler tarafından belirlenen şartlar ve oranlar doğrultusunda yapılır. İndirim şartlarını taşımayanlara indirim uygulanamaz. İndirim uygulanan paketlerde iptal söz konusu olduğunda fiyatlar normal olarak hesaplanarak tahsil edilir.

 

KAYIT SİLME ve ÜCRET İADESİ

Madde 18            : Kursumuz mali planlarını öğrenci kayıt sayısına göre yaptığından, kayıtlı öğrencilerin öğretim yılı boyunca kayıtlarını sildirmemeleri temel esastır.

Madde 19            : Öğretim dönemi içinde zorunlu bir sebeple kayıt sildirmek isteyen öğrenci için, velisinin yazılı müracaatı gereklidir. Müracaat sonrası şirket yetkilisi veya kurs müdürü tarafından kayıt silme gerekçesi incelenerek kayıt silinir.

Madde 20            : Kaydı silinecek öğrencinin kursa herhangi bir borcunun bulunmaması gereklidir. Borçlu öğrencinin borcu tahsil edildikten sonra kaydı silinir.

Madde 21            : Kayıt silme tarihi, ilgili müracaat dilekçesinin kuruma ulaştığı tarihtir.

Madde 22            : Aşağıda belirtilen sebeplerden biri veya birkaçı dolayısıyla kurstan ayrılan öğrencilerin ayrılış tarihinden sonraki aylara, günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir;

  1. Öğrencinin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,

  2. Kursun kapatılması,

  3. Öğrenci velisinin öğrenciyi kurumda okutamayacak duruma düşmesi (öğrenciyi kurumda okutamayacak duruma düştüğünü gösterir resmi makamlardan alacağı belgelerle ispatlaması) gerekir.

 

Madde 23            : Kayıt sildiren öğrenci velilerinden, öğrenim gördükleri ders saat ücretleri basın yoluyla ilan edilen ve Milli Eğitim’ce de onaylanan fiyat üzerinden tahsil edilir.

 

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ ESASLAR:

Madde 24            : Kurs ücretinin peşin veya kredi kartıyla aylık taksitler halinde ödenmesi esastır. Peşin ödemede kayıt sırasında ödemenin tamamı nakit olarak yapılır.

Madde 25   :   Taksitli ödemeler Kredi kartı ile yapılıp, %8 K.D.V oranı taksit miktarına eklenir.

Madde 26   :   Taksitli ödemelerde ödeme planı, ödemeler eğitim süresini geçmeyecek şekilde en fazla 9 taksit olarak kurs tarafından belirlenir, ilk taksit kayıt esnasında ya da ilk dersin başlangıcında alınır. Velinin ödeyeceği aylık taksit miktarı taksitin ait olduğu ayın eğitim (kurs) ücreti değil, yıllık ödenecek miktarın aylara bölünmüş halidir.

Madde 27   :   Zamanında yapılmayan ödemeler için veliye 15 gün süre verilir. Bu süre sonunda ödeme yapılmamışsa; kursun sunduğu öğretim hizmetleri durdurulur ve veli hakkında yasal takibat yapılır.

 

SÜRE

Madde 28   :   Kursumuzda eğitim öğretim belirlenen programlara göre farklılık göstermektedir.

 

TAAHHÜT

Madde 29:  Özel Özgür Sanat Güzel Sanatlar Kursu’na verilecek öğretim programı hizmeti karşılığında (…………………..) Türk Lirası borcumuzdur.

 

BU SÖZLEŞME ÖZEL ÖZGÜR SANAT GÜZEL SANATLAR KURSU  İÇİN GEÇERLİDİR. BU SÖZLEŞMEDEKİ BAZI ÖNEMLİ HÜKÜMLER KOYU HARFLE YAZILMIŞTIR. BU HÜKÜMLERİ ÖZELLİKLE OKUMANIZ TAVSİYE OLUNUR.

 

Üst üste iki taksiti vadesinde ödemediğimiz takdirde ayrıca ihtara mahal kalmaksızın bakiye borcumuzun muaccelliyet kasbedeceğini ve bu tarihten itibaren geciken taksitlerin kanuni gecikme bedellerinin tarafımıza ait olacağını, ihtilaf vukuunda bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıklarda Rize İcra Mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederim. İş bu kayıt sözleşmesinin tüm hükümleri tarafımızca eksiksiz olarak okunmuş ve herhangi bir tereddüttüm olmaksızın anlaşılmış olup, tamamen hür irade ve arzumla yukarıdaki ikaz çerçevesinde sözleşme şartlarını kesin olarak kabul ediyorum.